• Dansk webshopDansk webshop
  • Lyd og lys siden 2001Lyd og lys siden 2001
  • Altid den bedste servicePerfekt og hurtig service
Maxgear logo

Handelsbetingelser

Når du handler hos Mixpro Danmark A/S så er du naturligvis dækket af diverse forbrugerlovgivninger, som du kan læse om herunder:

1. Generelt

1.1 Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for Mixpro Danmark A/S salg af varer udstillet over Internettet til privatkunder (gælder ikke erhverv).

1.2 Salgs- og leveringsbetingelserne gælder mellem parterne, i det følgende kaldet Mixpro Danmark A/S og kunden, for tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt.

 

2. Tilbud og ordrebekræftelser / fakturaer

2.1 Endelig aftale er først indgået ved kundens modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse fra Mixpro Danmark A/S, udtrykkeligt benævnt således, eller faktura.

2.2 Kataloger, brochurer, prislister m.v., samt oplysninger om varens mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt kan indhentes af kunden før varens bestilling. Sådanne oplysninger er kun vejledende og er kun bindende for Mixpro Danmark A/S, når disse udtrykkeligt er anført ordrebekræftelsen eller fakturaen.

2.3 Mixpro Danmark A/S påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkterne, udarbejdet af leverandører. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelse, brugervejledning m.v.

 

3. Priser

3.1 Al salg sker til den til enhver tid gældende prisliste.

3.2 Den aftalte bruttopris fremgår af kundens ordrebekræftelse eller faktura.

3.3 Vilkår for prisgaranti:

For at pris-garantien kan udløses gælder det at følgende vilkår er overholdt – spørg blot hvis du er i tvivl:

Du skal altid kontakte os før du køber, da pris-garantien kun gælder når du har dokumenteret en billigere pris hos et andet firma. Dokumentation skal være i form af link eller andet der kan bevise en billigere pris hos en konkurrent. Produktet du ønsker at købe og sammenligne prisen på skal være identisk.

Pris-garantien er kun gældende ved det aktuelle køb og sammenligning af priser efter købet er ikke gyldigt.

  • Butikken skal naturligvis være reel og dansk, dvs. hvis virksomheden skal have et gyldigt dansk Cvr nr. (Nationalt)
  • Der skal være tale om nye varer i orig. emballage.
  • Varen skal normalt være på lager i butikken der sammenlignes med. Visse butikker har desværre en bevist politik om sænke prisen på ikke-lagervarer, for så at tale folk over på en anden vare efter bestillingen.
  • Prisgarantien gælder kun varer der købes via netshoppen MaxGear.dk

Derudover forbeholder vi os retten til at afvise et match på prisen, hvis vi ikke mener det er begrundet.
Vi giver ikke pris-garanti på Pioneer produkter.

3.4 Vi forbeholder os retten til at annullere ordrer på grund af tekniske fejl, prisændringer, pludselige valutaudsving, leveranceproblemer, ændringer af ordre fra vores leverandører eller lignende situationer.

3.5 Priserne i webshoppen er kun gældende ved køb gennemført i webshoppen.

 

4. Betaling

4.1 Betaling sker senest den dato ordrebekræftelsen eller fakturaen angiver som den sidste rettidige betalingsdag.

4.2 Såfremt en forfaldsdato ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved fakturadato. Udskydes levering på grund af kundens forhold, er kunden – medmindre Mixpro Danmark A/S skriftligt meddeler kunden andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Mixpro Danmark A/S, som om levering var sket til aftalt tid.

4.3 Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Mixpro Danmark A/S berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med 1,5% pr. påbegyndt måned.

4.4 Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på Mixpro Danmark A/S, som ikke er skriftligt anerkendt af Mixpro Danmark A/S og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

4.5 Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.

4.6 Vi modtager følgende betalingsmuligheder: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Diners Club, Dankort, Visa Dankort og ViaBill.

4.7 Ved betaling online gennem webshoppen vil betalingen først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

 

5. Ejendomsret

5.1 Den leverede vare forbliver Mixpro Danmark A/S ejendom, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger og alle øvrige krav i henhold til forretningsforholdet er betalt af kunden.

 

6. Levering og transport

6.1 Mixpro Danmark A/S påbegynder levering på det tidspunkt, som angives i ordrebekræftelsen eller på fakturaen, medmindre andet er aftalt.

6.2 Måtte Mixpro Danmark A/S af kommercielle, tekniske eller af andre årsager herunder på grund af forsinkelse med tilvejebringelse af ydelser fra andre operatører, skønne det nødvendigt, er Mixpro Danmark A/S dog berettiget til at udskyde leveringsdatoen

6.3 Fragtpriserne gælder ikke brugt udstyr. Ved køb af brugt udstyr udregnes fragtprisen separat.

6.4 Almindelig fragtpris gælder kun ved fragt til fastland og brofaste øer i Danmark.

6.5 Alt fragt og transport udført af Mixpro Danmark A/S selv udføres i henhold til CMR-loven.

6.6 Levering af varer fra eget lager foregår typisk med Postnord, men kan også ske med andet fragtfirma. Levering direkte fra fjernlager vil typisk ske med Postnord, Dachser, DBSchenker, DHL eller UPS.

 

7. Forsinkelse

7.1 Skyldes forsinkelser ved levering, at Mixpro Danmark A/S er i en situation som angivet i § 9, udskydes leveringstidspunktet med den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 30 dage. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløb af den aftalte leveringstid.

7.2 Mixpro Danmark A/S skal i ovennævnte tilfælde omgående meddele kunden ændringer i leveringstiden.

7.3 Mixpro Danmark A/S er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, følgetab, avancetab o.l., som måtte indtræde som følge af forsinkelse.
Et evt. erstatningskrav mod Mixpro Danmark A/S kan ikke overstige 10.000,- DKK pr. skadestilfælde.

 

8. Risikoens overgang

8.1 Risikoen for den købte vare overgår til kunden, når varen af Mixpro Danmark A/S leverandør er overgivet til kunden, eller når varen er stillet til rådighed for kunden på Mixpro Danmark A/S forretningssted/lager.

8.2 I tilfælde af at Mixpro Danmark A/S ikke er i stand til at levere på grund af kundens forhold, overgår risikoen for varen tillige til kunden, når underretning om det nævnte forhold er tilgået Mixpro Danmark A/S og varen er sat til kundens disposition.

 

9. Force majeure

9.1 Mixpro Danmark A/S hæfter ikke for manglende opfyldelse af Mixpro Danmark A/S forpligtelser, som skyldes force majeure, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke, blokade eller lock-out, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold, brand, mangel på arbejdskraft eller energiforsyning eller nogen årsag i øvrigt som ligger udenfor Mixpro Danmark A/S kontrol og, som er egnet til at hindre Mixpro Danmark A/S i opfyldelsen.

9.2 Ovennævnte force majeure klausul er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer Mixpro Danmark A/S selv eller en af Mixpro Danmark A/S valgt underleverandør eller transportør.

 

10. Mangler og reklamation

10.1 Ved levering skal kunden straks – og inden ibrugtagning – foretage en sådan kvalitativ og kvantitativ undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver.

10.2 Hvis kunden vil påberåbe sig en kvalitativ eller kvantitativ mangel, skal kunden indenfor rimelig tid give Mixpro Danmark A/S meddelelse herom.
10.3 Skulle de leverede varer vise sig at være behæftet med mangler, for hvilke Mixpro Danmark A/S er ansvarlig, påtager Mixpro Danmark A/S sig alene og efter eget valg, enten at foretage justering, reparation eller omlevering inden for en rimelig frist eller at give et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

10.4 Mixpro Danmark A/S er ikke erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, følgetab, avancetab o.l., som måtte indtræde som følge af en mangelfuld levering. Et evt. erstatningskrav mod Mixpro Danmark A/S kan ikke overstige 10.000,- DKK pr. skadestilfælde.

10.5 Det påhviler kunden straks ved modtagelsen, skriftligt at gøre eventuelle reklamationer vedrørende transportskade gældende overfor transportøren og såfremt skaden ikke kunne konstateres ved modtagelsen, da snarest og senest 14 dage herefter.

10.6 Ifølge et EU-direktiv har kunden fra og med 1. januar 2002 to års reklamationsret på produkter, som købes hos Mixpro Danmark A/S. Gælder ikke business-to-business handel.

 

11. Annullering og ændring af ordre

11.1 Kundens annullering eller ændring af ordren, herunder ændring af specifikation, mængde og leveringstidspunkt, skal aftales skriftligt pr. mail eller mundligt pr. telefon.

11.2 De med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, dækkes fuldt ud af kunden.

 

12. Fortrydelsesret

12.1 Kunden har altid fortrydelsesret i 14 dage efter modtagelse af varerne. (Gælder ikke business-to-business handel – Se afsnit 16).

12.2 I det omfang kunden returnerer varen som følge af fortrydelsesretten, afholder kunden samtlige omkostninger i forbindelse med varens returnering, ligesom risikoen for varen forbliver hos kunden, indtil Mixpro Danmark A/S overfor kunden har bekræftet, at de returnerede varer er modtaget i mangelfri stand.

12.3 Kunden skal altid modtage varerne, hvis disse er afsendt fra lager, selv ved fortrydelse, også derefter sende varerne retur til Mixpro´s danske lager, hvis varne ikke bliver modtaget, kan dette føre til flere omkostninger som kunden hæfter for.

12.4 Varer med tilbehør skal tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde, som de blev leveret. Varerne og tilbehøret skal være ubrugte, i mangelfri stand, i original præsentabel emballage og smudsfri.

12.5 Mixpro Danmark A/S refunderer kunden den fulde købesum, forudsat fristen for at fortryde er overholdt og forudsat varerne og tilbehøret er retureneret i væsentlig samme stand og mængde.

 

13. Garanti

13.1 Mixpro Danmark A/S yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb. Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles Mixpro Danmark A/S indenfor rimelig tid. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering.

13.2 Garantien er kun gældende, såfremt garantierklæringens betingelser er opfyldt og brugs-, monterings- og benyttelsesanvisninger er blevet fulgt.

 

14. Produktansvar

14.1 I det omfang intet andet følger af ufravigelige bestemmelser, gælder følgende vedrørende Mixpro Danmark A/S produktansvar:

14.2 Mixpro Danmark A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Mixpro Danmark A/S eller andre, som han har ansvaret for.

14.3 Mixpro Danmark A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som måtte indtræde, medens det solgte er i kundens besiddelse. Mixpro Danmark A/S er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er Mixpro Danmark A/S ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.
14.4 Mixpro Danmark A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

14.5 I den udstrækning, Mixpro Danmark A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Mixpro Danmark A/S skadesløs i samme omfang, som Mixpro Danmark A/S ansvar er begrænset efter de 3 foranstående punkter.

14.6 Disse begrænsninger i ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

14.7 Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til ovennævnte punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

14.8 Mixpro Danmark A/S er kun selvstændig erstatningsansvarlig for produktskade, som forvoldes på andre ting hvis det dokumenteres, at den indtrufne skade beror på defekt i varen, hidrørende fra fejl begået af Mixpro Danmark A/S. Mixpro Danmark A/S selvstændige ansvar for skader på ting kan aldrig overstige kr. 10.000,00. Mixpro Danmark A/S hæfter alene for culpa ansvar i 3 år efter den dag, skadelidte har fået eller burde have fået kendskab til skaden og defekten.

14.9 Mixpro Danmark A/S og kunden er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er blevet rejst mod en af dem på grund af en skade, som påstås forårsaget af det solgte.

 

15. Fortrolighed og registrering

15.1 Vi hos Mixpro Danmark A/S mener, at det skal være så sikkert og anonymt at bevæge sig rundt på vores sider – derfor registrerer vi ikke vores besøgende som individer – vi bruger din færden på siderne til at gøre dem bedre. Det er først i forbindelse med eventuelle køb, at vi registrerer; Navn, adresse, postnummer, by, telefonnumre, e-mail adresse, leveringsadresse, købte varer og betalingsmetode – vi registrerer IKKE kortnummer eller andre betalingsoplysninger. Oplysningerne bruges til at lave relationsundersøgelser af vores web-site – oplysningerne gemmes i 5 år. Alle data, der bliver gemt, beskyttes mod hackerangreb og andre tilfælde af misbrug.

15.2 I forbindelse med registrering i vores nyhedsdatabase, gemmer vi kun e-mail adresser, registrerede grupper (hvis angivet) og navn (hvis angivet) – oplysningerne gemmes indtil brugeren sletter sig selv af nyhedsgrupperne.

15.3 Alle oplysninger, der bliver indsamlet i forbindelse med handel eller tilmelding til vores nyhedsbreve, opbevares fortroligt og videregives ikke til tredje mand.

 

16. Erhvervskunder

16.1 Erhvervskunder har ingen garanti, men 2 måneders reklamationsret.

16.2 Alle transportomkostninger til og fra Mixpro Danmark A/S er forbeholdt kunden.

16.3 Alle transport- og håndteringsomkostninger ved returnering af ordrer eller annullering af ordrer med bestillingsvarer er forbeholdt kunden.

Du er altid velkommen til at 

Kontakte os

Vi sidder klar alle hverdage fra kl. 10:00 til 16:00, og glæder os til at hjælpe dig. Send os en mail eller giv os et kald!

+45 76 40 06 93

kontakt@maxgear.dk

Metalvej 5, 6640 Lunderskov